Regulamin

Regulamin świadczenia usług
w oparciu o technologię Try On Przymierzalnia Online


Postanowienia ogólne

§ 1

Korzystając z serwisu www.tryon.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się a także, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.


§ 2

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, - korzysta z zasobów serwisu www.tryon.pl, zarówno wchodząc na stronę serwisu, jak i w wyniku działań handlowych, zamawiając lub używając aplikację na www.tryon.pl

2) Administrator – właścicielem Serwisu i oprogramowania Try On Przymierzalnia Online jest firma BUSINESS DEVELOPMENT CENTER SP. Z O.O. ul.Sasankowa 17 60-175 Poznań
3) Usługi - świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika, zarówno odpłatnie i nieodpłatnie, wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem serwisu www.tryon.pl i oprogramowania Try On Przymierzalnia Online świadczone zarówno przez Administratora jak i jednostki współpracujące z Administratorem na rzecz Użytkowników.
 

§ 3 

1. Administrator udostępnia Usługi Użytkownikom, posługując się wszelkimi dostępnymi narzędziami teleinformatycznymi, na warunkach przedstawionych w drodze negocjacji z Użytkownikami podczas działań handlowych.

2. Użytkownicy, korzystający odpłatnie z usług Administratora, wyrażają zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy. Faktura VAT zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika lub na adres poczty elektronicznej, po każdym okresie rozliczeniowym.

 

§ 4

Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w serwisie www.tryon.pl nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora.
 

§ 5

Prawa autorskie podlegają ochronie, przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.).
 

§ 6 

Użytkownik chcąc zostać zarejestrowany w Serwisie obowiązany jest podać wyłącznie niezbędne dane identyfikujące takie, jak: adres, siedzibę, telefon itp., oraz adres poczty elektronicznej. Użytkownik w celu uzyskania faktury VAT obowiązany jest podać niezbędne dane.

Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a Administratorem portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszelkiej korespondencji prowadzonej z Administratorem.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz ewentualnej rezygnacji z usługi.
 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

 

§ 8

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu internetowego z przyczyn od Administratora niezależnych.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego www.tryon.pl w przypadku obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
 

Postępowanie reklamacyjne
 

§ 9 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące dostępu do zasobów serwisu, lub też treści powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: kontakt@tryon.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podanym w reklamacji.
 

Postanowienia końcowe

§ 10

Rozliczenia finansowe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, korzystającym odpłatnie z usług, przypada na każdy ostatni dzień miesiąca na podstawie raportu dostarczanego przez Administratora, opłata naliczana jest za każdy produkt dodany do przymierzalni Try On w wysokości stawki wynikającej z cennika.